فحل، حزب

از دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل


حزبی متشکل از جوانان مبارز و پیشگام "به نام فحل که در 16 اوت 1948 تشکیل شد. سخن درباره گروهی پسران و دختران جوان است که افراد زبده گروه داوطلبان نهضت بشمار می آمدند. آنان آموزش نظامی دیده بودند و از یهودیان مهاجر و حتی از یهودیانی که در کشورهای خارجی زندگی می کردند نیز عده ای برای این منظور تربیت شده بودند. همه می خواستند پس از اتمام سه سال خدمت سربازی، در یکی از مزارع اشتراکی، یعنی کیبوتز زندگی کنند. "فحل" با پرچمی که بر آن تصویر داس و شمشیر نقش بسته بود، این گروه را تا تشکیل یک جبهه نظامی نیرومند، رهبری کرد. آنان همچنین آموزشی عالی در سطح کشاورزی فرا گرفتند. این سربازان کشاورز، در زیر چادرها زندگی می کردند. البته این چادرها کمی بعد به ساختمانهای محکمی می شد.

مأخذ:

  1. مقالات لوموند: اورشلیم پایتخت سه مذاهب، ترجمه خلیل خلبیان، انتشارات اسلامی.